Trochu Jiná historie

O historii se tvrdí, že je psaná Vítězi. Je to iluze, Tu pravou historii píše paměť těch, kteří přežijí a ta je jako křehká květina, prosperuje když jí slunce a vláha civilizace dává sílu a chřadne v mlhách a temnotě barbarství.
-Magos Sinuhet-

Toto je takový historický extrakt, časová osa. Jak poznáte, tato osa se věnuje hlavně Evropě, jejímu okolí a z pochopitelných důvodů, též Pardubicím.

Válka nebes

Od nepaměti trvající konflikt, jeho konec se shoduje s pádem Atlantidy přibližně 5000 let před n.l.. Legendy hovoří o dílčích konfliktech probíhajících skrze veškeré Stvoření a jejichž původem je Lucifer, neboli Jitřenka. Učenci zabývající se historii světa Jiných předpokládají, že tento konflikt začal po stvoření lidí a probíhal na mnoha úrovních Stvoření metodami, které jsou nepředstavitelné pro nižší mysl.

O Pádu a Kletbě Spánku

Pád byl drastickým zásahem do světa. Stínové říše a Materiální svět byly odděleny téměř neprostupnou Oponou. Prostor mezi Sférami a Světem byl přehrazen Propastí a svět ztratil mnohé zázraky. Jiní se po Pádu museli adaptovat na změněné metafyzické podmínky. Mnozí zůstali uvězněni ve stínových říších bez znalostí a možnosti se vrátit zpět na materiální úroveň a mnoho duchovních bytostí, dlících předtím mezi lidmi naopak zůstalo uvězněno v Šeru. Magie zeslábla na úroveň, kdy ji téměř nebylo možno praktikovat a co nezničil pád nebeského mostu, dokonaly následné boje o zbývající zdroje. Člověk padl do temnoty Spánku a mnozí Jiní s ním.

Úsvit lidských dějin 4000-3000 před n.l.

První velké civilizace jako je Sumer, Babylon či Egypt, se staly útočištěm pro Jiné, jež si zachovali chladnou hlavu a přežili dobu zmatků po Pádu. Znovu se objevily dynastie božských vládců, hrdinů i tyranů. I přes fakt, že Pád značně omezil moc Jiných, stále tito vládci vyznačovali nadpřirozenou mocí a znalostmi, jakými se žádný člověk nemohl chlubit. Tehdy kletba spánku ukázala svou děsivou podstatu. Ti, kteří použili příliš mnoho moci na příliš mnoho lidí zjistili, že jejich vliv a kouzla selhávají. Paradox - předtím skoro neznámý fenomén byl nyní vážnou hrozbou, která kazila všechny snahy o znovunastolení vlády magie. V případech, kde by Jiní kdysi jediným zaklínadlem ovládli národy, nyní dokázali ovlivnit stěží pár jednotlivců. A i tehdy se magie stala daleko divočejší a nepředvídatelnější. Mnohdy se moc Jiných obrátila proti nim samým. Nicméně ne všichni Jiní byli postiženi. Společenství Dlaků a upírů vzkvétalo, i když i oni se museli potýkat s novými pány světa - lidmi. Z kořisti stal lovec.

Starověk

Jak čas plynul, Jiní objevili nové hranice svých možností a své místo na světě. I když mnohé bylo ztraceno, stále byli tací, kteří dokázali zachovat alespoň něco ze starých znalostí a objevovat nová vědění a moc.
Vzestup křesťanství na přelomu tisíciletí poskytl Jiným možnosti infiltrovat jednu z největších lidských organizací, srovnatelných snad jen s třídou úředníků dynastie Han. Církev poskytla Jiným zástěrku pro prosazování vlastních cílů a způsob jak civilizovanější Jiní z oblasti Římské říše mohli působit na pohanské Jiné na okrajích Evropy a Asie.

Středověk

S pádem Říše Římské přišel věk temna, úpadek vzdělanosti a roztříštěnosti. Pro Jiné to byla možnost nerušeně působit. Přesto s nástupem křesťanství si Jiní čím dál víc začali uvědomovat, že jediná možnost, jak přežít je přesvědčit lidi, že magie a mýty jsou jen pověra. Svět Jiných a lidí se krátce setkal a zas oddělil.

Novověk

Během renesance rozvoj filosofie, věd a vojenství vnímaný postupně jako návrat k antické civilizaci znamenal ústup pověr. V novém světě začalo být jasné, že lidé dokáží konkurovat Jiným a v případě otevřeného konfliktu hrozí totální vyhlazení a opakování Pádu. Tři mocné řády působící v Evropě již od dob Římské říše, Ordo Tenebrae,Ordo Radianxa Ordo Malleus sestavily Dohodu a přesvědčily většinu evropských mocných Jiných k jejímu akceptování. Vypráví se, že Dohodu samu zapsali, v té době již téměř zapomenutým uměním, do samotného Osudu světa. Během staletí se Dohoda rozšířila po celém světě. Raný novověk znamenal také oživení prastarých magických řádů (jako je Mystérium ) a založení mnoha nových. V této době se taky naplno ukázala síla vědy a technologií. Mnozí vědci se dříve či později stali Jinými a jejich vliv se natrvalo zapsal do Stvoření jako nová forma magie - technomancie.

19. století

S vývojem lidí a moderní vědy bylo třeba Dohodu aktualizovat. Současný text dohody pochází z konce 19 století. Pro Jiné to byl zlatý věk tajných společností. Více než kdy jindy bylo možné provozovat magii lidem téměř pod nosem.

20. století

1914-1918 - První světová válka: lidská válka se odrazila i mezi Jinými. Ačkoliv množství Jiných využilo zmatek okolo války k vlastním cílům, jako celek se spíše drželi stranou, aby nedošlo k vážnému ohrožení Dohody. Lví podíl na tom měla politika tří hlídek, které vyhlásily interdikt zakazující užít Válečné a Strategické magie. Až na výjimečné situace v závěru války, např.: Argonský incident si lidé byli sami sobě největším nepřítelem.
*1918* – Po porážce centrálních mocností a Rakouska-Uherska se podařilo T. G. Masarykovi získat dostatečnou politickou podporu pro vznik Československé republiky. Veřejně však není známo, že Jiní se dosti aktivně podíleli na jeho snažení. Spolu s vládou lidí vznikla i první stínová rada a parlament svobodně volený Jinými.
1919 -1938 – Meziválečný svět Jiných se připravoval na další velký konflikt. Novodobé společnosti jako byla Thule nebo Universalia rostly jak houby po dešti a snažily se provést reformy a změny, jež dle svého názoru považovaly za nutné.
1936 - Norimberské edikty: Thule získala na svou stranu značnou část Jiných, hlavně upírů, kteří rádi vzpomínali na staré německé císařství. Rádi přijali možnosti, jež jim Thule nabízela. Lokální pobočky hlídek, dokonce i někteří inkvizitoři přešli na stranu Thule. Netrvalo dlouho a zákony stanovily podmínky pro život nižších druhů Jiných, se kterými se v nové říši nepočítalo: trpěly Fae, židovští kabalisté a dlaci. Rasy, které neodpovídaly představám čisté rasy. To vše za tichého přihlížení mezinárodních společenství. Nikdo si nechtěl připustit možnost války a tak ji oddalovali všemi prostředky a přivírali oči. Jejich strach byl opodstatněný, plný konflikt mezi Jinými a lidmi by měl, podle věštců, nedozírné následky.
1939-1945 - Druhá světová válka: označována za nejstrašnější konflikt od nebeské války. Na rozdíl od první světové války, kde se zapojovali jedinci, a systém hlídek udržel situaci pod kontrolou až do pozdních fází války, zde velmi vážně hrozilo, že sami lidé do války zapojí Jiné. Nechvalně proslulými se stali právě temní mágové z Thule, podporující válečnou mašinérii Třetí Říše. Na počátku války byl okultní boj nepřímý. Thule se snažilo získat magické zdroje z území, ale mnohým méně významným cílům se dařilo unikat. Za pověstný tah se považuje ukrytí téměř veškeré výbavy Inkvizitorů v Čechách a na Moravě. Členové Ordo Malleus během krátké doby schovaly téměř celý depozitář, považovaný za jeden z největších v Evropě. A poněkud méně známý incident, kdy se komando Thule snažilo zabavit výzkumy hrabětě Auesperga ve Slatinanech. Jak válka pokračovala, došlo na vytvoření okultních divizí, k bitvám v šeru, stínových říších i podsvětí. Česká stínová vláda následovala tu lidskou do anglického exilu spolu s mnoha Jinými, kterým hrozilo pronásledování od Thule. Po porážce III. Říše se zbytky Thulle stáhly z materiálního světa. Oslabené hlídky již neměly síly prohledávat široký kosmos a tak, až na občasný incident některé osamělé buňky nebo rádoby sympatizanta, okultní válka skončila. Zanechala za sebou miliony mrtvých bytostí a psychologická zranění táhnoucí se desítky let.
1947-1991 - Studené válka: Jako studená válka (anglicky Cold War, rusky холодная война) se označuje stav politických sporů, vojenského napětí, zástupných válek a hospodářské konkurence, který vypukl po druhé světové válce (1939–1945) mezi komunistickými státy – zejména Sovětským svazem a jeho satelitními státy a spojenci – a západními státy, zejména Spojenými státy a jejich spojenci. Konflikt začal zhruba roku 1947 a trval do zániku Sovětského svazu roku 1991. Hlavní účastníci boj vedli především budováním vojenských koalic, pomocí zranitelným státům, zástupnými válkami, špionáží, propagandou, závody ve zbrojení, rivalitou při sportovních kláních a předháněním se v technické vyspělosti (např. kosmické závody). Tento spor se promítl i mezi Jiné, kteří se rozdělili na Východ a Západ. Hodně Jiných nemělo chuť zapojovat se do záležitostí lidí, ale politické barikády ovlivnily i hlídky. Po válce z hlídek nezbylo mnoho a jejich obnova znamenala hodně nových rekrutů z místních Jiných. Místo jednotné mezinárodní organizace, se hlídky změnily v lokální pobočky, které více než kdy jindy sledovaly politické cíle a sebe navzájem. Jen Ordo Malleus si dokázal udržet naprostou nezávislost. Až s pádem sovětského svazu a následným uvolněním hranic s pádem železné opony došlo k uvolnění poměrů. Poté se původní smysl hlídek se zase obnovil.
1948 - Komunisté uskutečnili státní převrat. Co vypadalo jako politická epizoda, mělo vážnou dohru i mezi Jinými. Poválečná Evropa byla natolik polarizovaná, že účinně rozdělila i svět Jiných. Poprvé za stovky let Hlídky východu a západu aktivně zasahovaly ve prospěch jiné ideologie než Dohody.
1961 Postavena berlínská zeď, bariéra která ji obklopila zarazila obě strany. k jejímu vztyčení se nikdo nehlásí, ale obě strany ji začali využívat .
1968 - Sovětská armáda a její spojenci obsadili Československo. Levicově orientovaní Jiní fakticky převzali diktát z Moskvy a pod rouškou ideologie a ochranou SSSR získali nemalý vliv. Okultní studená válka byla v plném proudu.
1989
Berlín: Pád Berlínské zdi a železné opony
Čechy: Sametová revoluce: pád komunismu zapříčinil rychlý konec spousty tajných projektů, které vznikly za studené války. Tuny dokumentace byly skartovány, místa tajných laboratoří narychlo zapečetěna a opuštěna.

1990 - V Čechách došlo k obnovení předválečné tradice hlídek. Většina starých hlídkařů byla donucena k odchodu do penze. Jejich místo zaujali hlídkaři vracející se z exilu na západě. Tyto změny se týkaly hlavně Denní hlídky a Inkvizice, která se po letech dočkala nezávislosti.

21. století

2003 - Ohnivá noc: požár založený v Pardubicích spálil sídlo Luciuse Giovaniho, upíra a výkonného ředitele Giovani Sanguinale.
2009 - Nalezení skladiště 13: V Pardubicích bylo nalezeno ztracené skladiště 13. Jedno z míst, kde před okupací nacisty členové české inkvizice ukryli část magického depozitáře. Naneštěstí nález byl z větší části rozkraden dříve než mohla inkvizice zasáhnout. Jediným podezřelým byl mág Herman Oberstein, který prý celou věc naplánoval, ale byl dopaden noční hlídkou.
2010 - Zámecké království existující ve stínových říších, na území Pardubic, podepsalo Dohodu. Jovianská liga otevřela trvalé vyslanectví v Pardubicích.
2010 - Islandský incident: Ve stínové říší se zjevila pevnost patřící Thule. Podle všeho se na místo přenesla odněkud ze vnější stínové soustavy. Zasahující brigáda Ordo Radianx, jednotka Jericho, pevnost po mnohadenním obléhaní dobyla a zničila. Tento incident je také prvním kontaktem se Solarianskou aliancí a Jovianskou ligou, uskupením mocných stínových bytostí sídlících v soustavě SOL. Islandský incident je považován za zkázu Thule, neboť zde zahynuli poslední známí členové. Dosud se nevyjasnilo, proč se přesunuli právě na úpatí islandské sopky Eyjafjallajökull.
2012
2013
2014
2015Vzestup kultu černého Faraona
2016 Pardubice se stali dějištěm upírských tahanic mezi zeměmi vyšegrátské čtyřky a Ruskem. velikonoční Ofenzíva v Sýrii osvobodila Aleppo z rukou islámského státu. prosakující zprávy o ISIS mající okutlní zrbaně byli dementovány. Zemětřesení v oblastí dosáhlo 5 stupně.
2017 Městečko Perdition zažilo volbu Ur kmotra, po dramatických údálostech se jím stala Tamara Ivanovna Kirrilova, která poté vyčistila město od italské a čínské špíny.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License