Ritualni Magie

Arkány a rituální magie:
ačkoliv by se zdálo, že arkány do rituální magie nezasahují, opak je pravdou. Mnoho podmínek vychází z nutnosti vyhovět zákonům, kterými se jednotlivé arkány řídí. Léty prověřené rituály lze mnohdy provést bez patřičných schopností, pouhým zopakováním postupu. Pokud to s magií myslíte vážně a chcete nějaký rituál improvizovat, je znalost patřičných arkán, jejich zákonů a pochopitelně schopnost sesilatele jí ovládat tím co dělí úspěch od selhání či katastrofy. Pro veškerou rituální magii platí, že orgové by měli o rituálu vědět předem, měli by znát kdy a kde se o něj budete snažit a kdy byl dokončen.


Rituální magie představuje odnož magie používající přesně sestavené a léty odzkoušené formule ritů. Rituály, tedy návody jak provádět magii, sahají do šera dávnověku a představují neodlučitelnou součást společnosti jiných. Dokonce i technologicky zaměření jiní uznávají užitečnost rituálů a zavedených postupů, které umožňují zavést ověřené postupy, které nekolidují s realitou a prudce snižují šanci na Paradox.

Rituál obsahuje přesný návod a podmínky, za kterých lze dosáhnout chtěného účinku. Použít ho smí každý kdo splní podmínky popsané v rituálu. Uvědomte si, že mnohé rituály se nezachovali celé. I částečný návod je lepší než nic a může být funkční v případě, že ztracené či nedostupné části jsou správně nahrazeny. Pochopitelně použít nekompletní rituál je vždy riskantní podnik.

**Příklad rituálu: a ano tenhle se dá najít na herním internetu **

Rituální souboj

Podmínky: jakýkoliv jiný, vyznačený rituální kruh.
známým rituálem je rituální souboj v kruhu. prastarý způsob formálního vyřizování si účtů mezi jinými.
1. Souboj začíná rituální výzvou. Ve jménu Prvotní síly tě vyzývám.* Souboje se musí účastnit alespoň 2 osoby. Horní hranice není limitována. Strany si předem stanoví pravidla boje(zbraně, omezení, způsob boje. bojovat se nemusí fyzicky, i šach nebo poker může být rituálním soubojem). Strany se předem dohodnou na místě souboje a všichni musí vyslovit jasný a svobodomyslný (bez použití kouzel nebo nátlaku) souhlas s jeho konáním. Nebude-li některá strana souhlasit, tak se nemůže boje účastnit.
2. Dohodne se důvod souboje a jeho následky. Možné jsou následujcí možnosti. a) poražený uzná nadvládu vyzyvatele b)poražený se stane cílem jednoho efektu seslaného při přípravě souboje c) poražený je odhmotněn.
3. Účastníci se uzavřou do rituálního kruhu (nakreslí ho křídou) libovolné velikosti, který bude vymezovat jejich prostorpro samotný boj. Podmínkou je, že každý musí do kruhu nakreslit dvakrát svůj znak po vnitřním obvodu kruhu, čímž bude bojiště uzavřeno. od tohoto okamžiku nelze ze souboje vycouvat.
4.Všichni účastníci se postaví do takto vytvořeného kruhu.
5.Všichni účastníci přísahají, že jejich boj bude čestný a definitivní. nelze přisahat křivě
6. Rituální pozdrav (úklon, gesto může být cokoliv, dejte si na tom záležet a ať to trvá nějakou dobu)
7. Samotný boj, kde je dovoleno vše na čem se postavy před bojem domluvily. Pokud někdo stanovená pravidla poruší jeho znak jej vlivem přísahy na prvotní sílu uvrhne do agonie. pokud má být následek odhmotnění, je odhmotněn.
8. Během souboje není možno do kruhu z vnější strany vstoupit ani naopak. Rituální pouto opadne až ve chvíli, kdy je zbude jen jedna strana, protivník se vzdá nebo je neschopen pokračovat v souboji(je v bezvědomí, v agonii)
9. Odhmotnění v Čestném souboji není porušení Velké Dohody a jako takové nemůže být hlídkou ani inkvizicí trestně stíháno.(ale použití magie v souboji vám i tak muže způsobit potíže, zvláště pokud se o soboj pokusíte na nevhodném místě)
10. Pokud se přípravy i rituál neuskuteční podle výše popsaných pravidel, souboj je neplatný a na účastníky je nahlíženo bez polehčujících okolností jako na narušitele dohody.

Etiketa souboje:

Vyzývaný obvykle volí způsob boje, vyzyvatel místo.
Oba si mohou zvolit zástupce, ale pokud tak učiní, budou se jich týkat následky, dokonce i když oni sami nebudou v kruhu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License