Velká dohoda

Dohoda je ústřední dokument, od kterého se odvíjí moderní společnost Jiných. Představuje cosi jako základní směrnici a ústavu která spojuje jinak velmi roztříštěnou společnost Jiných různých podstat a umožňuje Jiným jako celku existovat v rámci společnosti. Dohoda se datuje do 2 století po Kristu, a původní koncept pravděpodobně sahá ještě hlouběji. První zmínky jsou z dob Římské říše, kdy byla používána říší jako základní zákon. Ekvivalent Pax Romanum pro svět jiných. s příchodem středověku došlo k roztříštění a ztrátě vlivu mnohých jiných, ale dohoda jako celek přetrvala. současná forma Dohody je z 19 století.

Dohoda ustanovuje organizace, kteří na ni dohlížejí, jejich práva a povinosti, stejně jako povinnosti jiných.

Plné znění Dohody najdete pod tímto odkazem. Pro ty z vás kteří to moc řešit nechtějí stačí řídit se tímto stručným výtahem, který obyčejnému jinému postačí.

Registrace jiných

Jiní mají povinnost se nechat zaregistrovat u hlídky. Ma oplátku se mohou těšit z ochrany, kterou Dohoda poskytuje a práv kterým se těší registrovaní Jiní. Registrace je na vašem průkazu, pokud není řečeno jinak asi registraci máte. registrovaní jiní obyvkle odvádí i nějaké poplatky, nicméne pokud nebudete mít tu smulu že hra vyjde na dobu splatnosti, nikdo z vás daně tahat nebude.

Právo na nadpřirozený zásah

Registrovaní Jiní mají právo provádět zásahy pomocí své nadpřirozené moci. Na drobné zásahy 7. kategorie není třeba žádného zvláštního povolení. 6. kategorie bývá zahrnuta v civilní licenci na, kterou má jiný z Dohody nárok. Vyšší licence lze získat na osobní žádost u patřičné hlídky. Vlastnictví licence vás neopravňuje páchat přestupky proti Dohodě, jen vám umožňuje používat vaši moc v rámce normálního fungování.(př: seslat na sebe štít je v pořádku, vyléčit odřené koleno taky ale pokud začněte házet blesky při bankovní loupeži nebo začnete ovlivňovat mysl ostatních, koledujete si o problémy)

Právo na utišení potřeby

Někteří jiní potřebují stálý přísun potravy, ať už je to krev, psychická síla nebo prostě to, že si musí občas zalovit. z průběhu let různé země používali různé systémy, Na východě se používá loterie, na západě kvete obchod s medicínskou krví. obecně platí že pokud musíte občas potřebujete někomu ublížit aby jste přežili, dá se to tolerovat. Pokud musíte zabít aby jste utišili svou potřebu, máte problém a bud jste a výplatní pásce někoho pravdu mocného(jako že stát, hlídka,…) a nebo se po vás nejspíš půjde.

Hlídkaři

Mají zvláštní statut podle Dohody, to jim umožňuje pracovat jako hlídkař a používat některé věci, které obyčejný jiný nemá. Hlídkaři za to platí tím že se musí zavázat jistými Sliby, které je omezují v tom co smí vyzradit a komu. Pokud hlídkař odejde z hlídky, Slib stále platí a zajištuje, aby tajné a neveřejné věci nebyli prozrazovány.

Klasifikace kategorií zásahů

Toto je jen povšechný přehled, všimnete si že ačkoliv kategorii lze hrubě přepočítat na množství many potřebné k danému zásahu, u zásahů nižší kategorie to přestává být směrodatné. protože jistý tyran to opravdu přehnal. začala se používat "umley-Strossova stupnice. která popsiuje totéž ale začíná jedničkou.
7. kategorie - drobné zásahy, tj obvykle věci za 1 manu, které nikoho nepoškozují.
6. kategorie - malé zásahy, . Napadení druhé osoby tj obvykle věci za 2 many
5. kategorie - větší zásahy, Uvedení osoby do agonie tj obvykle věci za 4 many
4. kategorie - velký zásah, efekty zasahující více postav. obvykle věci za 8 man.
3. kategorie - významný zásah na jednotlivci. Proměna člověka v Jiného, prozrazení existence Jiných lidem 16 man
2. kategorie - významný zásah na skupině, proměna několika lidí na jiného, demolice malého domu 32 man
1. kategorie - významný zásah zasahující větší území, třeba prokletí bloku budov. 64 man
bez kategorie - mimořádně významné zásahy zasahující samu podstatu stvoření. Vymazání bytosti z existence. trvalý zásah ovlivnující celé město apod. 128 man

Licence a přestupky

vlastnictví licence neznamená, že jiný smí páchat přestupky a odejít s čistým štítem. Licence pouze umožnuje používat svou moc legálně, pokud kouzlíte bez licence, i nevinná věc vám může zařídit nepříjemnosti s hlídkami. Licence obvykle nabývají 3 verzí( okultní zásahy= smíte kouzlit, okultní zbraně=smíte vlastnit bojové předmety a obchodní= smíte s danou věcí obchodovat) třídu a typ licence bude zapsán v vašem pase.

Neutrální území a Domény

Po světě existuje mnoho míst, která jsou pod nějakou formou správcovství nebo nadvlády. Tato místa dávají svému majiteli dávají nemalou moc a prestiž. Z praktického hlediska jsou zajímavá hlavně Neutrální území. Bývají zaštítená zvláštní úmluvou s Mocnostmi(jako jsou hlídky, Vládcové Fae, Upírských apod.) našeho i jiných světů a jsou pod ochranou těchto mocností. Pokud někdo neutralitu poruší, vystavuje se odplatě všech signatářů dané úmluvy. Místa jsou označena a jdou vždy bezpečně poznat. Na neutrálním místě se očekává, že se zdržíte násilí a případné problémy si půjdete co nejrychleji vyřešit ven.

typicka ukázka je takzvaná Bentická úmluva uzavřená mezi vládami a podmořským národem Blue Hades.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License